BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------------
V/v: thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Công ty cổ phần bến xe Kon Tum
Trả lời công văn số 09/CV-CTCP ngày 13/04/2011 của Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum hỏi về thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Khoản 2 Điều 31 và khoản 2 Điều 32 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 năm 2006 quyết định:“c) Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm gồm tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm và các tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế.” “c) Chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm”
Điểm 3.5 Mục I Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:“Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.”
Điểm 5.2. Mục III Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:“Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:
- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo thông tư này.
- Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp.
- Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai …”
Căn cứ các quy định của pháp luật về thuế nêu trên, thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN theo năm (bao gồm cả báo cáo tài chính) cho cơ quan thuế đối với Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Trường hợp Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum nộp báo cáo tài chính cho cơ quan khác thì thực hiện theo quy định của Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

>> Xem thêm:  Thu hồi đất được sử dụng trước năm 1993 ? Điệu kiện để được đền bù khi bị thu hồi đất ?

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum biết và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Kon Tum;
- Vụ: TTHT, PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái

>> Xem thêm:  Việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp ?