BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1957/TM-XNK
V/v hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang EU năm 2002

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2002

Kính gửi:

Sở Thương mại Thành phố Hà Nội
Sở Thương mại Tp. Hồ Chí Minh
Sở Thương mại Hải Phòng

Căn cứ tình hình thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường EU 10 tháng đầu năm 2002, Bộ Thương mại bổ sung hạn ngạch mặt hàng Sơ mi nam (Cat.8) cho các thành phố để phân giao cho các doanh nghiệp trực thuộc thực hiện với số lượng như sau:

- Tp. Hà Nội: 6.000 chiếc hạn ngạch công nghiệp; và 5.620 chiếc hạn ngạch thương mại;

- Tp. Hồ Chí Minh: 20.000 chiếc hạn ngạch thương mại;

- Tp. Hải Phòng: 5.000 chiếc hạn ngạch thương mại.

Bộ Thương mại thông báo các Sở Thương mại biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu