TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1958/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Xây dựng Thế Minh
Địa chỉ: số 215/42 đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh, TP.HCM
MST: 0301386685

Trả lời văn thư số 01/KT /2012 ngày14/03/2011 của Công ty về việc chính sách thuế. Cục Thuế thành phố có ý kiếnnhư sau:

- Căn cứ khoản 9.b, Điều 7, ChươngII Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthuế giá trị gia tăng (GTGT) (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2012) thì giátính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản quy định:"Trường hợp xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán,chuyển nhượng hoặc cho thuê, giá tính thuế GTGT là số tiền thu được theo tiếnđộ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng".

- Căn cứ khoản 1.1a, Mục II, Phần GThông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếthu nhập doanh nghiệp (TNDN) thì việc xác định doanh thu từ hoạt động chuyểnnhượng bất động sản quy định: "…. Trường hợp doanh nghiệp được nhà nướcgiao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyểnnhượng hoặc cho thuê, có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ dướimọi hình thức thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệptạm nộp là thời điểm thu tiền của khách hàng.

- Trường hợp doanh nghiệp có thutiền của khách hàng mà đã xác định được chi phí tương ứng với doanh thu thìdoanh nghiệp kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo doanh thu trừchi phí.

- Trường hợp doanh nghiệp có thutiền của khách hàng mà chưa xác định được chi phí tương ứng với doanh thu thìdoanh nghiệp kê khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 2% trêndoanh thu thu được tiền và doanh thu này chưa phải tính vào doanh thu tính thuếthu nhập doanh nghiệp trong năm …".

Trường hợp Công ty được Nhà nướcgiao đất để đầu tư xây dựng khu nhà ở. Trong thời gian thực hiện việc đền bù,xây dựng hạ tầng, Công ty có thỏa thuận nhận tiền đặt cọc với các đối tác vàCông ty cam kết sẽ ký Hợp đồng chuyển nhượng với các đối tác khi được cấp Giấychứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở thì khi thu tiền của các đốitác, Công ty phải lập hóa đơn GTGT giao cho khách hàng để kê khai tính thuếGTGT, thuế TNDN theo hướng dẫn nêu trên.

Cục Thuế thông báo Công ty biết đểthực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫntại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- Phòng pháp chế
- CCT quận Bình Thạnh
- Lưu: (TTHT, HC).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga