BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1958/TCHQ-GSQL
V/v tạm thời phân loại mặt hàng thép cuộn, cán nóng, dùng trong xây dựng

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 567/HQLS-NV ngày3/4/2009 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; công văn số 183/QLTT-NV1 ngày24/3/2009 của Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), công văn số 28/HHTVNngày 24/3/2009 của Hiệp hội thép Việt Nam phản ánh và kiến nghị về việc áp mãvà tính thuế đối với các lô hàng thép xây dựng, dạng cuộn nhập khẩu từ TrungQuốc do một số doanh nghiệp nhập khẩu qua cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn, Tổngcục Hải quan chỉ đạo như sau:

Đối với các lô hàng thép nhập khẩu doanh nghiệp khai báo là“thép thanh tròn, hợp kim, cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều, có đường kínhmặt cắt ngang hình tròn loại 5,5mm, 6,5mm, 8mm, 10mm, dùng cho xây dựng” vàdoanh nghiệp áp mã số 7227.90.00.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0%; trongkhi chờ kết luận phân tích giám định của cơ quan, tổ chức giám định chuyênngành để xác định bản chất của mặt hàng thép nhập khẩu được khai báo như trên,Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tạm thời phân loại mặthàng “thép thanh tròn, hợp kim cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều, có đườngkính mặt cắt ngang hình tròn loại dưới 14mm, dùng cho xây dựng” vào mã số7213.91.00.90, thuế suất áp dụng đối với từng lô hàng tùy thuộc thời điểm đăngký làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quan, cụ thể:

- Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10% (áp dụng cho các tờkhai hàng hóa XK, NK đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 01/01/2008) (căncứ Biểu thuế theo Quyết định 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007);

- Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 12% (áp dụng cho các tờkhai hàng hóa XK, NK đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 21/12/2008) (căncứ Biểu thuế theo Quyết định 115/2008/QĐ-BTC ngày 21/12/2008);

- Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 15% (áp dụng cho các tờkhai hàng hóa XK, NK đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 01/04/2009) (căncứ Thông tư số 58/2009/TT-BTC ngày 25/3/2009).

Văn bản này thay thế văn bản số 1861/TCHQ-GSQL ngày 8/4/2009của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơnbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Cục KTSTQ, Cục ĐTCBL, Vụ KTTT XNK;
- Các Trung tâm PTPL XNK Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
Vũ Quang Vinh