TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1959/BTC-CST
V/v: Thuế suất nhập khẩu đối với đường nhập khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn
103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Bộ Tài chính nhận được công văn số 01A/TPCN ngày 6/2/2006 của Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn về việc thuế suất thuế nhập khẩu đối với lô hàng đường. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ các công văn số 01/ TTG-NN ngày 2/1/2006, số 165/TTG-NN ngày 23/1/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 51/QĐ-BTC ngày 5/1/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, công văn số 1360/ BTC-CST ngày 26/1/2006 của Bộ Tài chính thì: 40.000 tấn đường trắng nhập khẩu do Bộ Thương mại cấp phép, nhập khẩu từ ngày 2/1/2006 đến trước ngày 20/1/2006 được áp dụng mức thuế nhập khẩu là 20%. Đối với các lô hàng đường trắng đã được BỘ thương mại cấp phép, nhập khẩu từ ngày 20/1/2006 đến 31/12/2006 áp dụng mức thuế nhập khẩu bình thường.

Tại điều 14 của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 có quy định: “Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là thời điểm đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan với cơ quan hải quan”. Theo đó, trường hợp lô hàng đường trắng của Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn đến hết ngày 19/1/2006 chưa đăng ký tờ khai hải quan với cơ quan hải quan thì phải thực hiện nộp thuế theo mức thuế suất quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 40%).

Bộ Tài chính thông báo để Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Quách Đức Pháp