BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1959/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA Vietnam office);
(360 Kim Mã, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 377. 2013/JICA /-EQE ngày 05/04/2013 của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản(JICA Vietnam office) về việc miễn thuế 01 kiện hàng gửi từ Nhật đến Việt Namcho Ông YOKOYAMA Hiroshi chuyên gia làm việc tại dự án Xây dựng triển khai Hảiquan điện tử và thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia phục vụ hiện đại hóahải quan tại Việt Nam của JICA. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Điều 6 Luật thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Điều 5 Luật thuế giá trị giatăng số 13/2008/QH12 ;

Căn cứ Điều 6 Luật ký kết, gia nhậpvà thực hiện điều ước quốc tế số 41/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 87/2010/NĐ-CPngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtThuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Hiệp định về hợp tác kỹthuật giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật bảnvề quy chế đối với các chuyên gia và văn phòng thực hiện dự án hợp tác kỹ thuậttại Việt Nam ký ngày 20/10/1998.

Trường hợp 01 kiện hàng gửi từ NhậtBản đến Việt Nam của Ông YOKOYAMA Hiroshi chuyên gia làm việc tại dự án Xâydựng triển khai Hải quan điện tử và thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc giaphục vụ hiện đại hóa hải quan tại Việt Nam của JICA nếu thỏa mãn các điều kiệnnêu tại Điểm b (i) Khoản 1 Điều VI Hiệp định về hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủCộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản thì được miễn thuếnhập khẩu và không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan thông báo để cácđơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP Hà Nội;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường