BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1959/TCT-KK
V/v: kê khai điều chỉnh thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2011

Kínhgửi : Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang

Trả lời côngvăn số 1002/CT-KTT ngày 13/04/2011 của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang và công văn số02GDT/VPMO.2011 ngày 9/5/201 l của Văn phòng Điều hành công trình tại tỉnhTuyên Quang- Công ty Hansol EME Co., Ltd hỏi về việc kê khai bổ sung điều chỉnhthuế GTGT của Công ty Hansol EME Co.; Ltd (Việt Nam), Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Điểm 5 Mục IPhần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnkhai bổ sung hồ sơ khai thuế:

“5.1.Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót,nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khaithuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làmviệc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo,nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh trathuế tại trụ sở người nộp thuế.

5.3.Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp, người nộpthuế được điều chỉnh giảm tiền thuế, tiền phạt (nếu có) tại ngày cuối cùng củatháng nộp hồ sơ khai bổ sung, hoặc được bù trù số thuế giảm vào số thuế phátsinh của lần khai thuế tiếp theo.

5.4. Mẫuhồ sơ khai bổ sung:

- Tờ khaithuế tương ứng với tờ khai thuế cần được khai bổ sung, điều chỉnh thông tin;

- Bản giảitrình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này;

- Tài liệukèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tươngứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từng phần cụ thể tại Thông tư này.”

Căn cứ hướngdẫn trên, trường hợp Công ty Hansol EME Co.,Ltd (Việt Nam) xuất hoá đơn GTGT số0045955 ngày 31/12/2010 với số tiền thuế là 3.877.949.984 đồng cho Công ty cổphần giấy An Hoà, hai bên thực hiện kê khai vào tháng 12/2010. Đến ngày17/02/2011, hai bên lập biên bản huỷ hoá đơn này thì hai bên thực hiện khai bổsung, điều chỉnh theo hướng dẫn trên. Trường hợp Công ty Hansol EME Co.,Ltd(Việt Nam) đã khai bổ sung, điều chỉnh giảm vào tháng 1/2011 thì thực hiện khaibổ sung điều chỉnh lại kỳ kê khai tháng 1/2011 theo đúng quy định.

Tổng cục Thuếtrả lời để Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TTHT, PC, CS (TCT);
- Vụ Pháp chế (TCT) (2b)
- Lưu VT, KK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái