TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 196/GSQL-GQ1
V/v thủ tục kinh doanh TNTX

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty CPTM Quảng cáo Sóng Việt
(Đ/c: lầu 4, 168 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 68/CPTMSV-CV ngày 28/02/2013của Công ty đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động kinh doanh tạmnhập - tái xuất một số mặt hàng gạch lát nền, sắt thép, dây cáp điện, xi măng,xe đạp, tã lót (đều chưa qua sử dụng) từ Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, TrungQuốc… tạm nhập qua các cảng của Tp Hồ Chí Minh, tái xuất qua cửa khẩu KhánhBình thuộc Cục Hải quan tỉnh An Giang, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanhtạm nhập tái xuất thực hiện theo quy định tại Điều 37 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 và Điều 46 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày15/11/2012 của Bộ Tài chính. Theo đó, khi Công ty làm thủ tục tạm nhập và thủtục tái xuất đều tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn hàng thực xuất quacửa khẩu Khánh Bình tỉnh An Giang thì sẽ thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tạiĐiểm c.2.2 Khoản 2 Điều 37 Thông tư số 194/2010/TT-BTC dẫn trên; Khi thanhkhoản và hoàn thuế hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất thực hiện theo quy địnhtại Khoản 3 Điều 37, Điều 119 Thông tư số 194/2010/TT-BTC .

2. Về chính sách quản lý khi kinh doanh tạm nhậptái xuất mặt hàng nêu trên, đề nghị Công ty căn cứ theo quy định tại Điều 12Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ; Mục V Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại và Thông tư số 05/2013/TT-BCTngày 18/02/2013 của Bộ Công Thương để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý trả lời để Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh, PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải