TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 196/TCHQ-KTTT
V/v: Thủ tục ưu đãi miễn thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2006

Kính gửi:

- Công ty vận tải đa phương thức 7
40 Lê Văn Linh, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
- Cục hải quan thành Phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 08/VTT7 ngày 09/01/2006 của Công ty Vận tải đa phương thức 7 về thủ tục miễn thuế cho hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về thủ tục miễn thuế cho hàng nhập khẩu phục vụ dự án xây dựng xa lộ Đông - Tây thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn số 47/TCHQ-KTTT ngày 05/01/2006. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục nhận hàng.

ổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Công ty Vận tải đa phương thức 7 biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An