TỔNG CỤC THUẾ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 196/TCT-DNK
V/v: Đăng ký nộp thuế GTGT và thuế TNDN đối với cơ sở kinh danh hạch toán độc lập

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH TM&SX Thép Việt
Đ/c: 289 Lý Thường Kiệt - F.15 - Q.11 - Tp. Hcm

Trả lời Công văn số 025/2005/CV-TV ngày 20/11/2005 của Công ty hỏi về việc đăng ký nộp thuế GTGT và thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh hạch toán độc lập, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết 10, Điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “Các cơ sở hạch toán độc lập và các cơ sở hạch toán phụ thuộc như công ty, xí nghiệp, nhà máy, chi nhánh, cửa hàng có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu và tài khoản tại ngân hàng trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu phải kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi cơ sở kinh doanh đóng trụ sở”.

Tại Điểm 3, Mục I, Phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Các đơn vị hạch toán độc lập thuộc cơ sở kinh doanh có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế riêng”.

Căn cứ các quy định nêu trên trường hợp Công ty TNHH TM&SX Thép Việt ở Thành phố Hồ Chí Minh có chi nhánh hạch toán độc lập tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì chi nhánh được phép đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế GTGT và thuế TNDN tại Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, không bắt buộc phải kê khai và quyết toán thuế TNDN tại trụ sở chính.

Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc