VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 196/VPCP-KTTH
V/v dự án Chợ đầu mối chuyên doanh lúa gạo tại Cần Thơ

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư ,Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;
- Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tạivăn bản số 83/BCT-TTTN ngày 08 tháng 10 năm 2008 báo cáo kết quả kiểm tra việctriển khai thực hiện dự án Chợ đầu mối chuyên doanh lúa gạo tại huyện Thốt Nốt- thành phố Cần Thơ, đề nghị của Tổng công ty Lương thực miền Nam tại văn bảnsố 2842/TCT-KTXDCB ngày 03 tháng 12 năm 2008 về việc xin tiếp nhận dự án Chợ đầumối chuyên doanh lúa gạo tại Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Ủy ban nhân dân thànhphố Cần Thơ tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đểchủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện sớm đưa dự án Chợ đầu mối chuyên doanhlúa gạo tại Cần Thơ vào hoạt động.

2. Ủy ban nhân dân thành phố CầnThơ xem xét, chấp thuận kiến nghị của Tổng công ty Lương thực miền Nam về việctiếp tục triển khai dự án nếu Tổng công ty đáp ứng đủ điều kiện thực hiện dựán.

3. Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch vàĐầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môitrường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời giải quyết các khó khăn,vướng mắc của thành phố Cần Thơ trong quá trình triển khai dự án Chợ đầu mốichuyên doanh lúa gạo tại Cần Thơ; trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền,báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các Bộ và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP,các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, TKBT, KTN, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng