ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1960/SLĐTBXH-LĐ
Về thay đổi thời gian khai giảng khóa đào tạo nghiệp vụ định mức lao động & chính sách tiền lương, tiền thưởng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Theo kế hoạch tại công văn số 785/SLĐTBXH-LĐ ngày 21/01/2010 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở phốihợp với Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Trường Đại học Lao động - Xã hội(thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn vềĐịnhmức lao động & Chính sách tiền lương-thưởng, khai giảng ngày01/3/2010. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay do một số nguyên nhân khách quankế hoạch khai giảng sẽ được dời vào thời gian sắp tới, lịch khai giảng cụ thểsẽ được thông báo đến từng học viên đã đăng ký tham dự lớp học, đồng thời đượcthông báo trên trang web của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố HồChí Minh theo địa chỉ www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn. Rất mong các doanhnghiệp, học viên thông cảm./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Trường Đại học Lao động - Xã hội (để biết);
- Lưu: VT, PLĐ-TL-TC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Xê