BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1960/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan giữa DN nội địa với DNCX

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư & Phát triển nhàVINA
 (Đ/c: Số 18 khu tập thể Quân khu Thủ đô K121, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 07- 2009/CV-VINA ngày 23/02/2009 của Côngty CP Đầu tư & Phát triển nhà VINA đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đốivới công trình xây dựng của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) do Công ty thực hiệnviệc xây dựng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 1, Nghị định 149/2005/NĐ-CPngày 08/12/2005 của Chính phủ thì quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa DNCXvới bên ngoài là quan hệ xuất nhập khẩu. Do vậy:

- Khi đưa nguyên liệu, vật tư... từ nước ngoài vào để xâydựng nhà xưởng (tạo tài sản cố định), DNCX phải làm thủ tục nhập khẩu theo quyđịnh với các loại nguyên liệu, vật tư... Trường hợp mua nguyên liệu, vật tư từnội địa, thì DNCX phải làm thủ tục nhập khẩu, doanh nghiệp nội địa phải làm thủtục xuất khẩu. Thủ tục xuất nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày15/12/2005 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn liên quan của Tổng cục Hảiquan như: công văn số 6690/TCHQ-GSQL ngày 28/11/2007; công văn số 7152/TCHQ-GSQL ngày 24/12/2007.

- Trường hợp doanh nghiệp đưa nguyên liệu, vật tư... từ nộiđịa vào DNCX mà không khai báo hải quan, công trình đã xây dựng xong, sau đómới đề nghị hướng dẫn làm thủ tục hải quan thì không đủ cơ sở để cơ quan Hảiquan làm thủ tục hải quan theo quy định Luật Hải quan, Nghị định 154/2005/NĐ-CP và Thông tư 112/2005/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty CP Đầu tư & Pháttriển nhà VINA được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh