BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1961/BTTTT-CNTT
V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 42/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: SởThông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc đầu tư,mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) của các cơ quan, tổ chức sửdụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hànhThông tư số 42/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 quy định về ưu tiên đầu tư, muasắm các sản phẩm CNTT sản xuất trong nước bằng nguồn vốn ngân sách nhà nướchoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư, mua sắm sản phẩm CNTTtrong nước của các cơ quan nhà nước, đồng thời thúc đẩy hơn nữa sự phát triểncủa các doanh nghiệp CNTT trong nước, Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu,xây dựng dự thảo Thông tư để ban hành thay thế Thông tư 42/2009/TT-BTTTT nêutrên.

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị QuýCơ quan nghiên cứu dự thảo Thông tư (đăng tải trên website của Bộ tại địachỉ www.mic.gov.vn) và cho ý kiến về các vấn đề sau:

- Tiêu chí xác định, lựa chọn và Danh mục các sảnphẩm, dịch vụ CNTT được ưu tiên đầu tư, mua sắm trong các cơ quan nhà nước.

- Quy định về đầu tư, mua sắm các sản phẩm, dịch vụCNTT trong các cơ quan nhà nước.

- Các vấn đề khác liên quan đến dự thảo Thông tư.

Các ý kiến góp ý xin gửi về Vụ Công nghệ thông tin- Bộ Thông tin và Truyền thông - 18 Nguyễn Du, Hà Nội bằng văn bản trướcngày 19/7/2013, bản mềm gửi vào địa chỉ hòm thư ptthanh@mic.gov.vn. Mọi chitiết xin liên hệ ông Phạm Trọng Thanh, điện thoại: 04.39437309, fax:04.39436927.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- T.Tr Nguyễn Minh Hồng (để b/c);
- Lưu: VT, CNTT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tô Thị Thu Hương