BỘ XÂY DỰNG
------------------

Số: 1961/BXD-KTXD

V/v: điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 588/SKHĐT-LĐVX ngày 19/10/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng khi Nhà nước thay đổi chính sách. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan tương ứng với từng thời kỳ. Theo đó, đối với các trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam nêu tại văn bản số 588/SKHĐT-LĐVX, thì việc điều chỉnh giá hợp đồng được thực hiện như sau:

Đối với những hợp đồng xây dựng được ký kết trước ngày có hiệu lực của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng: thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Theo đó, đối với hợp đồng trọn gói mà trong hợp đồng các bên có thỏa thuận được điều chỉnh giá hợp đồng khi Nhà nước thay đổi chính sách như chính sách về tiền lương, thì việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ được thực hiện sau khi Người quyết định đầu tư cho phép điều chỉnh.

Đối với những hợp đồng xây dựng được ký kết sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP: thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng. Theo đó, đối với những hợp đồng trọn gói, thì không được điều chỉnh giá hợp đồng khi Nhà nước thay đổi chính sách.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn