BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1961/TCHQ-GSQL
V/v làm thủ tục hàng cư dân cư trú trong Khu KTCK Cầu Treo

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời công văn số 86/CHQHT-NV ngày 04/02/2009 và số 180/CHQHT-NV ngày 25/02/2009 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc ghi ở tríchyếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Điều 7 Luật Thương mại thì Thương nhâncó nghĩa vụ đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp chưađăng ký kinh doanh, thương nhân vân phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động củamình theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật.

- Theo quy định tại Điều 22 và Điều 26 Luật Quản lý Thuếthì: Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấpGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải thực hiện đăng ký thuế trong thời hạn10 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh (Cơ quan Thuế cấp giấychứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kểtừ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thuế hợp lệ). Do vậy, để được hoạt động sảnxuất, kinh doanh thì hộ gia đình, cá nhân hành nghề độc lập trước hết phải cómã số thuế.

- Riêng đối với cư dân biên giới khi mua bán, trao đổi hànghoá qua biên giới thì chỉ cần xuất trình Chứng minh thư biên giới hoặc GiấyThông hành biên giới theo quy định tại Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN &PTNT-BYT-NHNN ngày 31/01/2008 và các văn bảnhướng dẫn liên quan.

- Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh chỉđạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo dừng làm thủ tục hải quan chohàng hoá của cư dân (không phải là cư dân biên giới) cư trú trong Khu KTCK CầuTreo cho đến khi có đủ điều kiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá theo đúngquy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh biết,thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh