BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1961/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA Vietnam office);
(360 Kim Mã, Hà Nội)

Trả lời công văn số352. 2013/JICA-EQJ ngày 02/4/2013 của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICAVietnam office) về việc miễn thuế 01 kiện hàng gửi từ Nhật đến Việt Nam cho ÔngYOKOYAMA Hiroshi là chuyên gia đang làm việc tại Dự án Xây dựng triển khai Hảiquan điện tử và thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia phục vụ hiện đại hóaHải quan Việt Nam của JICA, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 6 Luật thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ khoản 19 Điều 5 Luật thuếgiá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ;

Căn cứ Điều 6 Luật ký kết, gia nhậpvà thực hiện Điều ước quốc tế số 41/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Hiệp định hợp tác kỹ thuậtgiữa hai Chính phủ Nhật Bản và Việt Nam đã ký ngày 20/10/1998, về quy chế đốivới các chuyên gia và văn phòng thực hiện dự án hợp tác kỹ thuật tại Việt Nam.

Trường hợp 01 kiện hàng gửi từ NhậtBản đến Việt Nam cho Ông YOKOYAMA Hiroshi là chuyên gia đang làm việc tại Dự ánXây dựng triển khai Hải quan điện tử và thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốcgia phục vụ hiện đại hóa Hải quan Việt Nam của JICA nếu thỏa mãn các điều kiệnnêu tại Điểm b (i) Khoản 1 Điều VI Hiệp định về hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủViệt Nam và Chính phủ Nhật Bản thì được miễn thuế nhập khẩu và thuộc đối tượngkhông chịu thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cơquan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA Vietnam office) được biết và liên hệ trựctiếp với cơ quan hải quan nơi ông YOKOYAMA Hiroshi làm thủ tục xuất nhập cảnhđể được xem xét giải quyết cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường