BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1961/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

- Công ty cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam
- Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 17/CV /2006 ngày 24/4/2006 của Công ty cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam đề nghị hướng dẫn về thuế đối với hợp đồng nhập khẩu máy móc, thiết bị. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Căn cứ theo quy định tại điểm 1, mục I, Phần A, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính thì tổ chức nước ngoài cung cấp hàng hóa có kèm theo các dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, đào tạo, các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồng cung cấp hàng hóa thuộc đối tượng nộp thuế theo quy định của Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Như vậy, trường hợp các tổ chức nước ngoài cung cấp máy móc, thiết bị cho Công ty cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam có kèm theo các dịch vụ lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng… không tính trong giá trị hợp đồng thì các tổ chức nước ngoài này phải nộp thuế đối với hoạt động cung cấp máy móc, thiết bị và dịch vụ tại Việt Nam. Tỷ lệ giá trị gia tăng (GTGT) và tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tính trên doanh thu chịu thuế được áp dụng riêng đối với giá trị máy móc, thiết bị và giá trị dịch vụ. Trường hợp không tách riêng được giá trị máy móc, thiết bị và giá trị dịch vụ thì áp dụng tỷ lệ GTGT chung là 25% và tỷ lệ thuế TNDN chung là 2%.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam và Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Cục thuế TP Hà Nội, TP.HCM;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến