BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------------

Số: 1962/BGTVT-KHCN

V/v: Tuyển chọn cơ quan chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình phối hợp với Bộ KH&CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Các cục: Đường bộ VN, Hàng hải VN, Đường sắt VN;
- Các tổng công ty: Đường sắt VN, Tư vấn thiết kế GTVT;
- Viện Khoa học và Công nghệ GTVT;
- Viện Chiến lược và Phát triển GTVT;
- Trường Đại học Hàng hải;
- Trường Đại học GTVT;
- Trường Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh.

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Giao thông vận tải trong khoa học và công nghệ về hai lĩnh vực an toàn giao thông và phòng chống sụt trượt. Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Khoa học công nghệ xác định đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2010 (Thuộc Chương trình phối hợp với Bộ KHCN về lĩnh vực an toàn giao thông và phòng chống sụt trượt), Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị danh sách các đề tài sẽ triển khai thực hiện trong năm 2010 để làm hồ sơ tham dự tuyển chọn cơ quan chủ trì thực hiện và chủ nhiệm đề tài.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan khẩn trương xem xét và lập hồ sơ bao gồm: đề cương nghiên cứu, đăng ký chủ trì thực hiện và lý lịch khoa học đối với các đề xuất đề tài KHCN gửi kèm theo văn bản này theo mẫu tại Phụ lục số 2, Phụ lục số 3 và số Phụ lục 5 ban hành kèm theo Quyết định số: 52/2007/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2007 của Bộ GTVT, mỗi bộ hồ sơ in thành 18 bản và gửi về Vụ Khoa học Công nghệ trước ngày 08/4/2010./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường (để báo cáo);
- Trung tâm CNTT (để đăng trang website);
-
Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN
Hoàng Hà