BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1962/TCHQ-KTTT
V/v: Chính sách miễn thuế NK

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: CụcHải quan TP Hồ Chí Minh

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 02/MSM /2009 ngày 23/02/2009 của Công ty TNHHTruyền thông Megastar đề nghị hướng dẫn vướng mắc về miễn thuế thiết bị nhậpkhẩu tạo tài sản cố định cho Dự án thành lập rạp chiếu phim.

Theotrình bày của Công ty TNHH Truyền thông Megastar tại công văn số 02/MSM /2009nêu trên thì Công ty nhập khẩu thiết bị để tạo tài sản cố định của Dự án thànhlập rạp chiếu phim thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư quy định tại Mục B,Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 củaChính phủ. Tuy nhiên Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư – Cục Hải quan TP HồChí Minh không thực hiện miễn thuế một số thiết bị Công ty kê khai đăng ký nhậpkhẩu tạo tài sản cố định như “ghế cho phòng chiếu, hộp áp phích quảng cáo trongnhà, …” theo quy định tại điểm 1.6, Mục I, Phần D, Thông tư số 59/2007/TT-BTCngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đểcó cơ sở xem xét giải quyết kiến nghị của Công ty theo đúng quy định. Đề nghịCục Hải quan TP Hồ Chí Minh căn cứ hồ sơ của Dự án do Công ty cung cấp báo cáoTổng cục Hải quan vướng mắc và đề xuất ý kiến xử lý về việc miễn thuế thiết bịdo Công ty TNHH Truyền thông Megastar nhập khẩu để tạo tài sản cố định của Dựán thành lập rạp chiếu phim.

Báocáo gửi về Tổng cục Hải quan (Vụ KTTT-XNK) trước ngày 25/04/2009.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Truyền thông MEGASTAR
(126 Hùng Vương – Quận 5 – TP Hồ Chí Minh)
- Lưu VT, KTTT (3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông