BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1962/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH DV XNK NAM Phương
P1c1 – Tt Nam Đồng - Đống Đa – Hà Nội

Phúc đáp công văn số 10/03/NP /CV ngày 10/03/2006 của Công ty TNHH DV XNK Nam Phương về việc đề nghị giải tỏa cưỡng chế số nợ thuế tại Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KVI – Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nếu Công ty không đồng ý với việc Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KVI tính lại thuế suất thuế nhập khẩu dẫn đến tăng thuế của các lô hàng sữa bột MEIJI Công ty nhập khẩu thì có quyền khiếu nại theo điều 22 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005. Trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại, đề nghị Công ty phải nộp hết số thuế truy thu nói trên theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH DV XNK Nam Phương biết để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An