BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1962 TCT/NV6
V/v thủ tục điều chỉnh kế hoạch tiền lương đối với doanh nghiệp NQD

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 18900 CT/NV ngày 22/5/2003 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc thủ tục điều chỉnh kế hoạch tiền lương đối với Công ty TNHH Sơn Long, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp do yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, năng suất lao động tăng, doanh nghiệp muốn điều chỉnh lại kế hoạch tiền lương từ đầu năm đã đăng ký với Cơ quan thuế thì doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định tại điểm 3b, mục III, phần B, Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính, và lập bảng điều chỉnh kế hoạch tiền lương gửi Cơ quan thuế quản lý vào cùng thời điểm nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh thuế TNDN tạm nộp, Cơ quan thuế sẽ xem xét kế hoạch điều chỉnh về sản xuất kinh doanh và năng suất lao động và tiền lương của đơn vị để làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế, khi tỷ lệ tăng tiền lương thấp hơn tỷ lệ tăng thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục thuế trả lời để cục thuế biết và hướng dẫn thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương