VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1962/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ kinh phí cho bệnh viện Việt-Pháp

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Bộ y tế;

Về đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 3334/TC-HCSN ngày 10 tháng 4 năm 2003, về việc hỗ trợ kinh phí cho bệnh viện Việt-Pháp trong việc cấp cứu, điều trị bệnh nhân và phòng, chống dịch bệnh Viên đường hô hấp cấp, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc hỗ trợ kinh phí cho bệnh viện Việt-Pháp để thực hiện việc cấp cứu, điều trị bệnh nhân và phòng, chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp theo đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 3334/TC-HCSN nêu trên, đồng thời giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xác định mức hỗ trợ cụ thể và xử lý trong tổng mức kinh phí mà Thủ tướng Chính phủ đã bổ sung cho Bộ Y tế tại Quyết định số 381/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2003.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy