BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1963/BXD-KTXD
V/v: vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh LàoCai

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1151/SKH-TĐ ngày16/9/2010 của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lào Cai về vướng mắc trong quản lýchi phí xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trìnhthì:

1. Việc xác định địa bàn trong đô thị (nội thị) và ngoài đôthị (ngoài thị trấn thị xã, thành phố) đối với định mức chi phí trực tiếp kháctheo Bảng 3.7 tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD thực hiện theo quy định tại Điều26, Khoản 2 Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 thì: “bản vẽcủa đồ án quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã được ….thể hiện rõ khuvực nội thị và các khu vực phát triển”.

2. Đối với định mức chi phí chung công trình thuỷ lợi

a) Các hạng mục công trình thuỷ lợi có đào, đắp kết hợp cơgiới và thủ công thì tính chi phí chung cơ giới và thủ công bằng 5,5% trên chiphí trực tiếp;

b) Hạng mục công trình thuỷ lợi có đào, đắp bằng thủ công(không có chi phí máy thi công) thì tính chi phí chung bằng 51% trên chi phínhân công trực tiếp.

Với nội dung trên, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lào Cai tổchức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn sơn