BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1963/LĐTBXH-TL
V/v chế độ tiền lương trong DNNN

Hà Nội , ngày 23 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Ông Nguyễn Ngọc Thanh
( Phòng Tổ chức cán bộ và tiền lương, Công ty May Chiến Thắng, số 22 Thành công, Hà Nội)

Trả lời đơn của Ông Nguyễn Ngọc Thanh , Phòng Tổ chức cán bộ và tiền lương, Công ty May Chiến Thắng đề ngày 23/5/2003 hỏi về chế độ tiền lương đối với người lao động trong doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Điều 56 của Bộ Luật lao động thì mức lương tối thiểu được ấn định theo mức giá sinh hoạt, dùng để trả cho người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường. Người sử dụng lao động không còn được trả thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định ( Mức lương tối thiểu chung hiện nay là 290.000 đồng/tháng được quy định tại Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của Chính phủ).

2/ Theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội thì các hệ số mức lương theo thang lương, bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP nói trên và mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định là cơ sở để xếp lương, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Còn việc trả lương cho người lao động phụ thuộc vào năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động của từng người lao động theo quy chế trả lương của doanh nghiệp.

Như vậy, trường hợp người lao động được hưởng lương theo đơn giá sản phẩm có hệ lương là 1,78 thì tiền lương để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động hiện nay là 516.200 đồng (1,78 x 290.000 đồng). Còn tiền lương thực trả cho người lao động tùy thuộc vào số lượng, chất lượng sản phẩm người lao động tạo ra (có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức lương 516.200 đồng) nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu chung 290.000 đồng/tháng.

Bộ Lao động-Thương binh và xã hội trả lời để Ông biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân