BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1963/TCHQ-KTSTQ
V/v phân loại và xử lý thuế mặt hàng Cao su

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần cao suSao Vàng.
(Địa chỉ: Số 231 đường Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời công văn số 421/CSSV-VTXNK ngày 28/02/2015của Công ty cổ phần cao su Sao Vàng về việc phân loại và xử lý thuế mặt hàngCao su SBR 1502 và SBR 1712, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về phân loại hàng hóa:

Việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phảituân thủ theo các quy định tại Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của BộTài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèmtheo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính. Theo đó, mặthàng Cao su SBR 1502 thuộc mã số 4005.99.90 (phù hợp với công văn số 12582/TCHQ-TXNKngày 15/10/2014 của Tổng cục Hải quan), mặt hàng Cao su SBR 1712 thuộc mã số4005.99.90 (phù hợp với Thông báo kết quả phân tích hàng hóa số 073/TB-CNHPngày 20/01/2015 của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa chi nhánh tại HảiPhòng).

2. Về xử lý thuế:

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 thì việc Công ty cổ phần cao su Sao Vàng khai sai mã số, thuế suất của hàng hóanhập khẩu dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp thì phải nộp đủ số thuế do cơquan Hải quan kiểm tra ấn định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần cao suSao Vàng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để t/h);
- Cục Thuế XNK (để p/h);
- Lưu: VT, KTSTQ (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường