BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------------
V/v: Đề nghị xác định mức thuế phù hợp với xe cẩu chuyên dụng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2012

Kính gửi:
Công ty Cổ phần cơ điện ASEAN.
(195 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 40/CV-ASEAN ngày 15/3/2012 của Công ty Cổ phần cơ điện ASEAN về mặt hàng theo khai báo là cần cẩu thủy lực nhãn hiệu DONGHEA DHWONDER chuyên dùng nâng người làm việc trên cao được gắn trên xe tải Hyundai nhãn hiệu Mighty QT, liên quan đến công văn số 772/TCHQ-TXNK ngày 22/02/2012 của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
- Về phân loại, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại công văn số 772/TCHQ-TXNK ngày 22/02/2012 nêu trên.
- Về đề nghị xác định mức thuế phù hợp với loại xe cẩu chuyên dụng, căn cứ chức năng nhiệm vụ, Tổng cục Hải quan đã chuyển đề nghị của Công ty tới Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính để xem xét, xử lý.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần cơ điện ASEAN biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b)
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK.
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Hải Trang