THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1963/TTg-QHQT
V/v Ký Công hàm trao đổi về việc cung cấp tín dụng ưu đãi của Nhật Bản cho PRSC 6

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 8854/TTr-BKH ngày 03 tháng 12 năm 2007), Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung dự thảoCông hàm trao đổi về việc Chính phủ Nhật Bản cung cấp khoản tín dụng ưu đãitrong khuôn khổ Chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo lần thứ 6 (PRSC 6) nhưdự kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Kếhoạch và Đầu tư ký Công hàm trao đổi trên với đại diện có thẩm quyền của Chínhphủ Nhật Bản.

3. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủyquyền cho việc ký kết trên theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: TH, KTTH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 17

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGPhạm Gia Khiêm