VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1963/VPCP-KTTH
V/v mua ô tô cho cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo của Chính phủ về phân giới cắm mốc biên giới

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Bộ Ngoại Giao;

Về đề nghị của Bộ Ngoại Giao tại công văn số 818-TTr/NG-BBG ngày 07 tháng 4 năm 2003, về việc mua xe ô tô cho cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phân giới cắm mốc biên giới, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Ngoại Giao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy