VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1963/VPCP-NN
V/v nghiên cứu, xử lý thông tin báo điện tử Kinh tế Sài gòn online nêu

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 18 tháng 3 năm 2021, Báo điện tử Kinh tế Sài gòn online (thesaigontime.vn) phản ánh: Dù cũng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng năm 2020 Việt Nam đã vươn lên xếp thứ hai thế giới về xuất khẩu đồ gỗ và sản phẩm gỗ, sau Trung Quốc. Đơn hàng xuất khẩu có chiều hướng gia tăng, nhất là thị trường Mỹ. Năm 2021, bên cạnh mục tiêu xuất khẩu gỗ và lâm sản 14 tỷ USD, cần chú trọng đến năng suất lao động, giá trị sản phẩm, các yếu tố phát triển bền vững.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, có điều hành phù hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguy
n Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cng TTĐT, Vụ TKBT;
- Lưu: VT, NN (2), Kh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNguyn Cao Lục