BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1964/BCT-XNK
V/v trao đổi mua bán rượu giữa các khu phi thuế quan

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH – TM Thiên niên kỷ
(Địa chỉ: Cụm cửa khẩu, khu KTTM ĐB Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị)

Bộ Công Thương nhận được công văn số 05/TT-TNK ngày28 tháng 01 năm 2013 của Công ty TNHH – TM Thiên niên kỷ về việc nhập khẩu rượutừ Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài đến Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo. Vềviệc này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định thủ tục hảiquan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan quy định: “Hàng hóa chuyển từ khuthương mại tự do này sang khu thương mại tự do khác thực hiện thủ tục hải quannhư hàng chuyển cửa khẩu quy định tại điều 18 Nghị định này”.

Đề nghị Công ty liên hệ với Tổng cục Hải quan để đượchướng dẫn thủ tục chuyển khẩu nói trên khi thực hiện việc trao đổi mua bán sảnphẩm rượu giữa các khu phi thuế quan.

Bộ Công Thương thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Hải quan CK Lao bảo;
- Lưu: VT, XNK, huongnth.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh