BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
V/v: Khiếu nại mã số hàng nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2012

Kính gửi:
- Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.
- Công ty TNHH TM-DV Tuyết Mai.

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 05/TM-2012 ngày 30 tháng 03 năm 2012 của Công ty TNHH TM-DV Tuyết Mai về việc vướng mắc trong áp mã hàng hóa đối với lô hàng NK là Van nhựa các loại (Plastics Ball Valve), nhập khẩu tại Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1, thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Về vấn đề trả lời vướng mắc của doanh nghiệp, Cục thuế xuất nhập khẩu đã có công văn trả lời doanh nghiệp số 1472/TCHQ-TXNK ngày 27/03/2012 về việc chuyển hồ sơ của Doanh nghiệp để Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh xem xét và giải quyết.
Về khiếu nại của Doanh nghiệp, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã có công văn trả lời số 860/HQHCM-TXNK ngày 22/03/2012, hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về việc khiếu nại mã số hàng nhập khẩu, căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại tố cáo ngày 15/06/2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại tố cáo ngày 29/11/2005, Quyết định 43/2007/QĐ-BTC ngày 04/06/2007 về việc ban hành quy chế và quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo và Thông tư 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa XNK.
Để xử lý dứt điểm và theo đúng trình tự, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty phối hợp với Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết theo đúng quy định tại các văn bản nêu trên.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty và Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH TMDV Tuyết Mai, 99/9 Phan Anh, Khu phố 12, P. Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)
- Lưu: VT, TXNK (3b)
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK.
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Hải Trang