BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1964/TCT-KK
V/v: chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Quảng Nam
- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 1489/CT-KTT ngày 24/3/2008 của Cục Thuế tỉnhQuảng Nam liên quan đến việc kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối vớiTrung tâm giống đà điểu Quảng Nam. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

1.Căn cứ hướng dẫn tại Mục II Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003,Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thì:

-Trường hợp doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh hàng hóa thuộc diện khôngchịu thuế GTGT thì không được khấu trừ, hoàn thuếGTGT đầu vào của hàng hóa,dịch vụ, nguyên vật liệu mua vào sử dụng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa khôngchịu thuế GTGT mà phải tính vào nguyên giá tài sản cố định, giá trị nguyên vậtliệu hoặc chi phí kinh doanh.

-Trường hợp nếu doanh nghiệp ngoài việc sản xuất kinh doanh hàng hóa thuộc diệnkhông chịu thuế giá trị gia tăng còn sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụkhác thuộc diện chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT đầu vào của tài sản cố địnhdùng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa thuộc diện không chịu thuế GTGTvà thuộc diện chịu thuế GTGT được khấu trừ theo hướng dẫn tại điểm 1.2 (c.2),Mục III Phần B và điểm 2.7, Mục II Phần C của Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêutrên.

2.Về việc Trung tâm giống đà điểu Quảng Nam tại công văn số 02/TTGĐĐQN ngày18/3/2008 kiến nghị trường hợp Trung tâm giống đà điểu Ninh Hòa (đơn vị phụthuộc Tổng công ty Khánh Việt) cũng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịuthuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, Tổng cụcThuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, xử lý thu hồi số tiền thuế GTGTđã khấu trừ không đúng (nếu có) theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả vềTổng cục Thuế trước ngày 31/5/2008.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Ban: PC, CS, TTTĐ;

- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Văn Huyến