THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1964/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 9100/BKH-KTĐN ngày 11 tháng 12 năm 2007), Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án"Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Kon Tum, tỉnh KonTum" với tổng vốn đầu tư là 7.390.000 Euro, trong đó vốn vay ODA là 6.198.000Euro (vay tín dụng hỗn hợp của Chính phủ Na Uy). Vốn đối ứng (1.192.000 Euro)được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh Kon Tum theo quy định củaLuật Ngân sách nhà nước và một phần hỗ trợ từ ngân sách Trung ương căn cứ vàotình hình thực tế của Kon Tum khi triển khai Dự án.

- Cơ chế tài chính: Ngân sáchTrung ương cấp phát lại 100% vốn vay.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh KonTum phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, ra quyết định đầu tư Dự án theo quyđịnh hiện hành và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả sử dụng vốn vay cho Dựán./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: TH, CN, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 19

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG


Phạm Gia Khiêm