BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Công văn 1965/LĐTBXH-KHTC năm 2012 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hộiSố: 1965 /LĐTBXH-KHTC
V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2012

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

Thực hiện Chỉ thị số 922/CT-TTg ngày 15/6/2011 của Thủ tướngChính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngânsách nhà nước năm 2012, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch năm2012 theo các nội dung sau:

1. Yêu cầu trong xây dựng Kế hoạch năm 2012

- Tổ chức đánh giá nghiêm túc tình hình thực hiện kế hoạchvà dự toán ngân sách nhà nước về lao động, người có công và xã hội trên cơ sởcác Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ,Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm2011 và thực hiện Quyết định số 106/QĐ-LĐTBXH ngày 26/01/2011 của Bộ trưởng BộLao động - Thương binh và Xã hội ban hành Chương trình công tác lĩnh vực laođộng, người có công và xã hội năm 2011; Quyết định số 278/QĐ-LĐTBXH ngày11/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành Chươngtrình hành động của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềmchế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; Quyết định số 393/QĐ-LĐTBXH ngày 29/3/2011 về việc giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạmpháp luật năm 2011 và các Quyết định khác của Bộ.

- Đánh giá nghiêm túc, khách quan, trung thực kết quả thựchiện 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm so với các nhiệm vụ, chỉ tiêu kếhoạch; so sánh với kết quả thực hiện cùng kỳ năm 2010 và kế hoạch năm 2011;đồng thời so sánh với mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10năm (2011-2020) của lĩnh vực.

- Xác định mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 phải căncứ vào tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011, dự báo các biến động từ nay đếncuối năm và có khả năng tác động trong năm 2012 và các mục tiêu chủ yếu của Kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) đã được nêu tại văn kiệnĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và địnhhướng kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 của lĩnh vực đơn vị phụ trách đã xây dựngtrình Bộ tổng hợp vào kế hoạch 5 năm của ngành.

- Xây dựng kế hoạch năm 2012 phải gắn kết với khả năng cânđối nguồn lực và khả năng thực hiện của các cấp để đảm bảo tính khả thi và nângcao hiệu quả sử dụng nguồn lực, nâng cao khả năng xã hội hóa các nguồn lựctrong đầu tư phát triển lĩnh vực.

- Việc xây dựng kế hoạch phải đảm bảo tính đồng bộ, hệ thốngvà có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và các ngành, các cấp.

2. Định hướng mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu kế hoạch năm 2012về lao động, người có công và xã hội

Mục tiêu tổng quát năm 2012 là: nâng cao chất lượng và sửdụng có hiệu quả nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;tăng thu nhập, cải thiện đời sống về vật chất và tinh thần cho người lao động;cải thiện, nâng cao đời sống người có công; giảm hộ nghèo; trợ giúp, tạo điềukiện cho những người thiệt thòi, yếu thế vươn lên hòa nhập cộng đồng; tạo điềukiện để trẻ em được sống trong môi trường thân thiện, lành mạnh, an toàn; ngănchặn, đẩy lùi nguy cơ xâm hại, phân biệt, đối xử, ngược đãi trẻ em, góp phầnxây dựng nguồn nhân lực tương lai cho đất nước; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ vềnhận thức, phấn đấu thu hẹp khoảng cách về giới, nâng vị thế của người phụ nữ,đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ trong tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội;kiểm soát chặt chẽ tiến tới giảm dần tệ nạn ma túy, mại dâm; nâng cao chấtlượng công tác cai nghiện và quản lý đối tượng sau cai ma túy góp phần đảm bảoan sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội cho sự phát triểnbền vững của đất nước. Để đạt được mục tiêu này, kế hoạch năm 2012 cần tậptrung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Đẩy mạnh phát triển thị trường lao động, tăng cường giámsát và điều tiết quan hệ cung - cầu lao động; chú trọng tạo việc làm, hỗ trợ tựtạo việc làm, tạo nhiều việc làm mới cho người lao động: làm tốt công tác dựbáo, tổng hợp nhu cầu sử dụng lao động theo ngành nghề, cấp trình độ và địabàn; hoàn thiện và cập nhật thường xuyên hệ thống cơ sở dữ liệu về thị trườnglao động, phát triển và hoạt động có hiệu quả sàn giao dịch việc làm, kết nốicung - cầu lao động trên từng địa bàn và kết nối cả nước. Thực hiện đồng bộ,hiệu quả các dự án về việc làm (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làmgiai đoạn 2011-2015).

- Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, tăng cường tuyêntruyền về chính sách, chế độ, điều kiện, quy trình tuyển chọn; thông tin đầy đủvề điều kiện lao động, thu nhập và sinh hoạt của người lao động ở các thịtrường; đổi mới công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện lao động trước khi đưađi làm việc ở nước ngoài, đồng thời theo dõi, hỗ trợ và phát huy lực lượng laođộng này khi về nước; khuyến khích mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, nhấtlà các thị trường có thu nhập cao, an toàn cho người lao động; nâng cao nănglực các doanh nghiệp, cơ sở sự nghiệp có chức năng, đưa lao động đi làm việc ởnước ngoài đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch. Thực hiện đồng bộ, hiệu quảDự án Hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (thuộcChương trình mục tiêu quốc gia Việc làm giai đoạn 2011-2015), Đề án Hỗ trợ cáchuyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo nhanh, bền vữnggiai đoạn 2009-2020 theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 27/4/2009 của Thủ tướngChính phủ.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng quan hệ laođộng hài hòa, lành mạnh, giảm tranh chấp lao động, đình công; tăng cường côngtác tuyên truyền giáo dục pháp luật lao động cho người lao động và người sửdụng lao động; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định của phápluật về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn lao động…Thựchiện đồng bộ, hiệu quả các dự án, hoạt động thuộc Chương trình quốc gia An toànlao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 2281/QĐ-TTg ngày10/12/2010); đề án đổi mới cơ chế quản lý tiền lương trong các loại hình doanhnghiệp…

- Tiếp tục đổi mới, phát triển hệ thống dạy nghề theo nhucầu thị trường lao động; rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển hệthống dạy nghề về cơ cấu, trình độ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xãhội trên địa bàn; gắn kết có hiệu quả giữa việc mở rộng quy mô và nâng cao chấtlượng dạy nghề; đa dạng hóa các hình thức, các phương pháp dạy nghề phù hợp vớiđối tượng học nghề và yêu cầu sản xuất: “Đào tạo nghề trình độ cao đáp ứng nhucầu của các ngành kinh tế mũi nhọn, những vùng kinh tế trọng điểm” và “Đào tạonghề cho lao động nông thôn để góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động trong nôngthôn, góp phần xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng nôngthôn mới”. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả dự án đổi mới và phát triển dạy nghề(thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm giai đoạn 2011-2015); Đề án đàotạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách đối vớingười có công; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”,“xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công” nhằm huy độngmọi nguồn lực trong xã hội, cộng đồng cùng nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sốngvật chất, tinh thần của người có công với cách mạng. Quy hoạch, sắp xếp và đầutư phát triển mạng lưới cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng, chỉnh hình - phục hồichức năng đáp ứng yêu cầu điều trị, phục hồi sức khoẻ, hoà nhập cộng đồng chongười có công, sửa chữa, tôn tạo và nâng cấp các công trình tưởng niệm liệt sỹ.

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chương trình,dự án giảm nghèo nhằm đảm bảo giảm nghèo nhanh và bền vững; giảm tỷ lệ hộnghèo; rà soát, đánh giá đúng thực trạng hộ nghèo; triển khai thực hiện Nghịquyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bềnvững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; Thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trìnhmục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015; chương trình giảmnghèo đối với 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/ 2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 củaChính phủ.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đã ban hành đốivới những người yếu thế trong xã hội, đảm bảo cơ bản các đối tượng yếu thế, đặcbiệt khó khăn (người tàn tật nặng, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, người giàsống cô đơn không có nguồn nuôi dưỡng, người bị hậu quả chất độc hoá học dochiến tranh…) được hưởng trợ cấp xã hội; tạo điều kiện về giáo dục, dạy nghề,tín dụng, tạo việc làm tăng thu nhập cho người tàn tật và đối tượng xã hội hoànhập cộng đồng. Phát triển nghề công tác xã hội (Quyết định 32/2010/QĐ-TTg ngày25/3/2010); đào tạo đội ngũ cán sự xã hội, xây dựng và hình thành mạng lưới cánsự xã hội tại thôn, bản, xã, phường; chăm sóc đối tượng xã hội dựa vào cộngđồng; tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, đẩy mạnh phong trào toàndân tham gia giúp đỡ những người thiệt thòi trong xã hội; phát triển và sử dụngcó hiệu quả các quỹ từ thiện, nhân đạo. Quy hoạch và đầu tư từ đa nguồn mạnglưới các cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc và tư vấn cho các đối tượng xã hội, nhất làngười tâm thần mãn tính, người khuyết tật không nơi nương tựa…

- Thúc đẩy mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, chămsóc và giáo dục trẻ em; tạo sự chuyển biến tích cực về cung cấp dịch vụ bảo vệtrẻ em; mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ và phúc lợi xã hội dành cho trẻem, từng bước giảm thiểu sự bất bình đẳng về cơ hội phát triển giữa các nhómtrẻ em; tăng tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; ngănchặn, đẩy lùi nguy cơ xâm hại, phân biệt, đối xử, ngược đãi trẻ em.. Củng cố,tăng cường và nâng cao năng lực bộ máy làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em;xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tăng cườngcông tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách quốc gia vàCông ước quốc tế về quyền trẻ em. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình hànhđộng quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2011-2020; chương trình quốc gia bảo vệ trẻem giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 22/02/2011).

- Tăng cường công tác giáo dục truyền thông, tuyên truyềnnâng cao nhận thức về bình đẳng giới; tiếp tục kiện toàn hệ thống quản lý nhànước về bình đẳng giới, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp; đào tạo, bồi dưỡngnghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về bình đẳng giới và cộng tácviên thực hiện công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ. Thực hiện đồngbộ, hiệu quả Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 (Quyếtđịnh 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010) và Chương quốc gia về bình đẳng giới giaiđoạn 2011-2015.

- Hạn chế, ngăn chặn gia tăng người nghiện ma tuý, phòngchống tệ nạn mại dâm; phát triển các hình thức cai nghiện, quản lý sau cai phùhợp với từng đối tượng, từng địa bàn; mở rộng và nâng cao hiệu quả cuộc vậnđộng xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội; chuyển hóa những xã,phường trọng điểm về tệ nạn ma túy, mại dâm. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả đề ánđể thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy ở Việt Nam giai đoạn2011-2015 và định hướng đến năm 2020; Chương trình hành động phòng, chống mạidâm giai đoạn 2011 - 2015 (Quyết định số 679/QĐ-TTg ngày 10/5/2011).

Cùng với thuyết minh đánh giá kết quả thực hiện năm 2011 vàkế hoạch năm 2012, Bộ yêu cầu các đơn vị tổng hợp đầy đủ số liệu vào phụ lụckèm theo công văn này.

Để đảm bảo yêu cầu tiến độ theo Chỉ thị của Thủ tướng Chínhphủ, yêu cầu đồng chí Thủ trưởng đơn vị tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch vàdự toán ngân sách nhà nước năm 2012 bảo đảm nội dung, yêu cầu trình Thứ trưởngphụ trách khối phê duyệt gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 10/7/2011đồng thời gửi thư điện tử theo địa chỉ e-mail: [email protected]

Mọi vướng mắc xin phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch – Tài chính,điện thoại 04.3.8269.544)./.

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo t/h);
- Lưu VP,KHTC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 1965/LĐTBXH-KHTC năm 2012 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội