BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1965/TCHQ-GSQL
V/v phân loại mặt hàng xe ôtô Hammer H2 LUX bọc thép chống đạn, chống bạo loạn chuyên dùng

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số 1400/HQHP-KTSTQ ngày 09/3/2010 của Cụchải quan TP. Hải Phòng về việc phân loại mặt hàng xe ôtô Hummer H2 Luxury, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Quyết định số 80/2006/QĐ-BQP ngày 09/5/2006 của Bộtrưởng Bộ Quốc phòng thì mặt hàng "xe tăng và các loại xe chiến đấu bọcthép khác, loại cơ giới, có hoặc không lắp kèm vũ khí và bộ phận của các loạixe này" mã số 8710.00.00 thuộc Danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu và"Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ quốc phòng cấpphép cho các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân thực hiện việc xuất khẩu, nhập khẩuhàng hoá thuộc Danh mục này để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh".

Như vậy muốn nhập khẩu "xe bọc thép chống đạn, chốngbạo loạn chuyên dùng cho công tác chiến đấu thuộc mã 8710.0000", phải cógiấy phép nhập khẩu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003 (có hiệu lực tại thời điểm nhập khẩu)Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 và hướng dẫn tại công văn số 7310/BTC-CST ngày 14/6/2006 của Bộ Tài chính thì "mặt hàng xe bọc thépchống đạn, chống bạo loạn chuyên dùng cho công tác chiến đấu thuộc mã8710.0000, có thuế suất thuế nhập khẩu 0%" và không thuộc đối tượng chịuthuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

3. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng trên cơ sở hồ sơ nhậpkhẩu (bao gồm cả Giấy phép nhập khẩu, Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu...) và kết quảkiểm tra thực tế xe, đối chiếu với quy định dẫn trên để xác định mã số, thuếsuất, hoàn thành thủ tục hải quan theo đúng quy định.

Kiểm tra lại toàn bộ các lô hàng xe bọc thép chống đạn,chống bạo loạn chuyên dùng và các loại xe tương tự do các doanh nghiệp nhậpkhẩu trong thời gian qua (từ năm 2005 đến nay) và báo cáo về Tổng cục Hải quan,cụ thể: tên doanh nghiệp nhập khẩu, chủng loại xe, số lượng xe, Giấy phép nhậpkhẩu số .... ngày..., mã số đã phân loại, thuế suất ".

Báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 25/4/2010./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn