BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1966/TCT-CS
V/v: chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:Cục thuế tỉnh Hòa Bình

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 65/CV-CTLN /KTTC ngày 03/3/2008 của Công ty Lâmnghiệp Hòa Bình về việc lập hóa đơn và kê khai thuế GTGT đối với hạng mục thiếtkế trồng rừng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng thuộc dự án 661.

Vềvấn đề này, trước đây theo báo cáo của Cục thuế Hòa Bình, Tổng cục Thuế đã cócông văn số 583/TCT-CS ngày 23/01/2008 trả lời Cục thuế tỉnh Hòa Bình và Côngty. Sau khi nghiên cứu nội dung báo cáo của Công ty tại công văn số 65/CV-CTLN /KTTCngày 03/3/2008, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căncứ Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu,nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (dựán 661) và hướng dẫn tại phần 3 Quyết định số 4361/QĐ-BNN-PTNT ngày 17/10/2002của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ban hành Quy địnhtrình tự nội dung lập hồ sơ thiết kế dự toán các công trình lâm sinh thuộc dựán 661 và các dự án sử dụng vốn ngân sách (hoặc vốn tài trợ), thì chi tiết dựtoán trong dự án 661 và các dự án sử dụng vốn ngân sách/tài trợ không bố tríkhoản kinh phí nộp thuế GTGT, do đó, trường hợp Xí nghiệp thiết kế và phục vụtrồng rừng thuộc Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình thực hiện hạng mục thiết kế chokhâu trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng thuộc dự án 661 thì không thu thuếGTGT.

Tổngcục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Hòa Bình biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình (xã Dân Hạ, Kỳ Sơn, Hòa Bình);

- Kho bạc Nhà nước;

- Vụ Pháp chế;

- Ban PC, HT, TTTĐ;

- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương