BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1966b/LĐTBXH-LĐTL
V/v Chính sách lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2011

Kínhgửi: Bộ Tài chính

Trả lời công vănsố 5840/BTC-TCDN ngày 06/5/2011 của Bộ Tài chính về giải quyết chế độ lao độngdôi dư đối với Công ty Vật tư tổng hợp Lạng Sơn và Đoạn quản lý đường bộ I,Đoạn Quản lý đường bộ II Hà Giang, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ýkiến như sau:

1. Đối với Côngty Vật tư tổng hợp Lạng Sơn: Theo quy định tại khoản 3, Điều 11 Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ thì trường hợp công ty nhà nước thựchiện cổ phần hóa theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 25/2010/NĐ-CPngày 19/3/2010 của Chính phủ mà từ ngày 01/7/2010 đến trước ngày 10/10/2010 mớicó quyết định phê duyệt phương án sắp xếp lao động dôi dư của cơ quan có thẩmquyền thì tiếp tục giải quyết lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CPngày 26/6/2007 của Chính phủ. Đối với Công ty Vật tư tổng hợp Lạng Sơn (công tynhà nước) chuyển đổi thành công ty cổ phần nhưng có quyết định phê duyệt phươngán sắp xếp lao động dôi dư sau ngày 10/10/2010 thì về nguyên tắc không thuộcđối tượng được tiếp tục áp dụng Nghị định số 110/2007/NĐ-CP và cũng không thuộcđối tượng điều chỉnh của Nghị định số 91/2010/NĐ-CP Khi chuyển đổi thành côngty cổ phần mà phát sinh lao động thôi việc, mất việc làm thì giải quyết chế độtrợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật Lao động.

2. Đối với Đoạnquản lý đường bộ I, Đoạn quản lý đường bộ II Hà Giang: Theo quy định Điều 1Nghị định số 91/2010/NĐ-CP thì chính sách lao động dôi dư quy định tại Nghịđịnh này chỉ áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhànước làm chủ sở hữu thực hiện sắp xếp lại (cổ phần hóa, giao, bán, chuyển thànhcông ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên, chuyển thành đơn vị sự nghiệp, giảithể, phá sản). Đoạn quản lý đường bộ I, Đoạn quản lý đường bộ II Hà Giang là 2đơn vị sự nghiệp, do đó về nguyên tắc không thuộc đối tượng áp dụng Nghị địnhsố 91/2010/NĐ-CP Khi chuyển đổi 02 đơn vị này thành công ty trách nhiệm hữuhạn một thành viên mà phát sinh lao động thôi việc, mất việc làm thì giải quyếtchế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật Laođộng.

3. Đề nghị BộTài chính trao đổi cụ thể với Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Ủy ban nhân dântỉnh Hà Giang để làm rõ tình hình sắp xếp lại doanh nghiệp và giải quyết chế độđối với người lao động tại Công ty Vật tư tổng hợp Lạng Sơn, Đoạn quản lý đườngbộ I, Đoạn quản lý đường bộ II Hà Giang. Trong trường hợp cần thiết phải vậndụng chính sách lao động dôi dư và hỗ trợ kinh phí đối với Công ty Vật tư tổnghợp Lạng Sơn và Đoạn quản lý đường bộ I, Đoạn quản lý đường bộ II Hà Giang thìđề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang có văn bảngiải trình cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trên đây là ýkiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để Bộ Tài chính tham khảo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh