BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1967/TCT-DNK
V/v: Hoàn thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn số 206/CT-THDT ngày 29/3/2006 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa hỏi về việc hoàn thuế GTGT đối với Hợp tác xã sản xuất vật liệu xây dựng Hồng Phúc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1d Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì hàng hóa xuất khẩu được áp dụng thuế 0% và được khấu trừ (hoàn) thuế GTGT đầu vào phải đáp ứng đủ 4 điều kiện về Hợp đồng ngoại; Tờ khai Hải quan; Hóa đơn GTGT; Chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được thanh toán cấn trừ vào khoản tiền vay nợ nước ngoài thì phải có đủ các điều kiện:

- Có hợp đồng vay nợ;

- Phương thức thanh toán cấn trừ nợ vay nước ngoài phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu;

- Chứng từ chuyển tiền của phía nước ngoài vào Việt Nam qua ngân hàng;

- Xác nhận của phía nước ngoài về cấn trừ nợ vay.

Căn cứ quy định trên thì đối với hàng hóa xuất khẩu của HTX Hồng Phúc xin hoàn thuế GTGT đề nghị Cục thuế xem xét giải quyết theo hướng sau:

- Cục thuế phải kiểm tra từng hợp đồng ngoại và đối chiếu với Tờ khai hải quan, hóa đơn GTGT để xem xét: tên khách hàng nước ngoài; số lượng, giá trị chủng loại hàng xuất khẩu ghi trên các tài liệu này phải trùng khớp. Về hình thức thanh toán thì hình thức thanh toán tiền hàng xuất khẩu phải được quy định trong hợp đồng ngoại và phải thuộc một trong các hình thức đã được quy định tại điểm d3 Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC thì mới được coi là thanh toán hợp lệ.

- Đối với việc bù trừ khoản tiền hoa hồng và phí vận tải hàng vào giá trị lô hàng xuất khẩu thì xử lý theo nguyên tắc:

+ Trường hợp HTX Hồng Phúc có ký hợp đồng trực tiếp với Công ty Stone Consulting SA và trên hợp đồng có thỏa thuận việc bù trừ tiền hoa hồng và phí vận tải biển vào giá trị hàng hóa xuất khẩu cho Công ty Stone Consulting SA thì việc thanh toán này được chấp thuận là thanh toán hợp lệ.

+ Trường hợp HTX Hồng Phúc có ký hợp đồng trực tiếp với Công ty EURO CONFORT nhưng khi thanh toán thì HTX Hồng Phúc lại bù trừ vào khoản tiền hoa hồng và phí vận tải biển trả cho Công ty Stone Consulting SA (vì Công ty Stone Consulting SA giới thiệu Công ty EURO CONFORT cho HTX Hồng Phúc) thì việc thanh toán này là không hợp lệ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết, quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Cục thuế có công văn gửi Tổng cục để Tổng cục xem xét trả lời./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến