BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1967 TCT/TTr
V/v xử lý mua hàng nhập khẩu không có hoá đơn

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh ĐắkLắk

Tổng cục thuế nhận được công văn số 585/CT-TTr ngày 2/5/2003 của Cục thuế tỉnh ĐắkLắck về việc xin ý kiến xử lý đối với hàng xăng dầu mua vào không có hoá đơn của DNTN Quách Hải. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Chỉ thị số 853/1997/CT-TTg ngày 11/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới có quy đinh: “... Tất cả các loại hàng ngoại nhập khẩu không qua cửa khẩu, qua cửa khẩu nhưng không khai báo hoặc khai báo không trung thực; hàng đang bán ở các cửa hàng trong kho hoặc đang vận chuyển trên đường nếu không có chứng từ, hoá đơn chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp đều coi là hàng lậu, phải bị tịch thu và xử lý nghiêm ...”.

Tại điểm 1, mục B, Phần III Thông tư số 73/TC /TCT ngày 20/10/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường qui định: “Hàng hoá nhập khẩu không đủ hoá đơn, chứng từ như qui định tại điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5, điểm 6 Mục B phần II đều coi là hàng nhập lậu bị xử lý tịch thu”.

Tại điểm 2, mục B, Phần III Thông tư số 73/TC /TCT ngày 20/10/1997 nêu trên qui định “Bán hàng nhập khẩu không xuất hoá đơn giao cho người mua ngoài việc truy thu thuế doanh thu, thuế lợi tức khâu lưu thông còn bị xử phạt từ 1 đến 3 lần thuế doanh thu, thuế lợi tức”.

Tại tiết c, điểm 6 Thông tư số 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn xửa đổi, bổ sung một số điểm về chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường qui định: “Mua hàng nhập khẩu về kinh doanh không có hoá đơn, chứng từ hợp pháp đều coi là hàng nhập lậu bị xử lý phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và tịch thu hàng hoá”.

Căn cứ vào các quy định trên, trước khi xử lý đề nghị Cục thuế tỉnh ĐắkLắck phải kiểm tra, yêu cầu đơn vị xác định rõ: DNTN Quách Hải là đơn vị nhập khẩu trực tiếp hàng hoá hay là đơn vị mua lại hàng của đơn vị trực tiếp nhập khẩu, nguồn gốc của lượng hàng để xử lý theo qui định cụ thể.

- Trường hợp là đơn vị nhập khẩu trực tiếp không có đầy đủ hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng thì xử lý theo qui định tại điểm 1, mục B, Phần III Thông tư số 73/TC /TCT ngày 20/10/1997 nêu trên.

- Trường hợp xác định không phải là đơn vị nhập khẩu trực tiếp, DNTN Quách Hải chứng minh được người bán hàng (trên cơ sở địa chỉ người bán, hợp đồng; phiếu thu, chi tiền; ...) thì yêu cầu người bán hàng xuất lại hoá đơn và xử lý đối với người bán hàng theo qui định tại điểm 2, mục B, Phần III Thông tư số 73/TC /TCT ngày 20/10/1997 của Bộ Tài chính nêu trên.

- Trường hợp không xác định được người bán hàng, không chứng minh được nguồn gốc của lô hàng thì xử lý theo qui định tại tiết c, điểm 6 Thông tư số 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường qui định trong thông tư này là những hàng hoá do cơ sở kinh doanh mua, nhập khẩu, bán, trao đổi không phân biệt là đang vận chuyển, đang bầy bán hay đang vào kho” và qui định tại điểm 1, mục B, Phần III Thông tư số 73/TC /TCT ngày 20/10/1997 nêu trên: “Hàng hoá nhập khẩu không đủ hoá đơn, chứng từ như qui định tại điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5, điểm 6 Mục B phần II đều coi là hàng nhập lậu bị xử lý tịch thu” để xử lý tịch thu số tiền tương ứng với giá trị hàng hoá vi phạm đã tiêu thụ tại thời điểm vi phạm.

Tuy nhiên, xét thực tế do DNTN Quách Hải hoạt động kinh doanh ở vùng sâu, phục vụ nông nghiệp là chủ yếu nên Cục thuế tỉnh ĐắkLắck phải kiểm tra, xác định rõ: nếu không có hoá đơn chứng từ thì giải quyết theo các qui định đã trích dẫn như trên. Nếu không đủ căn cứ kết luận vì có thể là hàng dôi dư trong quá trình kiểm kê hoặc khi nhập hàng có số lượng dôi dư cho phép... thì xử lý không chấp nhận chi phí khi xác định tính thuế TNDN và xử phạt vi phạm hành chính theo qui định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế