VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1968/VPCP-QHQT
V/v tiếp nhận 600 máy tính để đào tạo tin học cho các trường dạy nghề

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội,
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 3499 TC/VT, ngày 15 tháng 4 năm 2003) về việc tiếp nhận 600 máy vi tính, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Tổng cục dạy nghề thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp nhận 600 máy tính (chất lượng sử dụng trên 80%) do Phòng Thương mại Công nghiệp - Hàn Quốc (KCCI) viện trợ để đào tạo tin học cho các Trường dạy nghề.

2. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn đơn vị tiếp nhận phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra nội dung ổ đĩa cứng (đảm bảo không mang thông tin xấu) trước khi đưa vào sử dụng.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao