BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1969/TCHQ-GSQL
V/v: thực hiện thí điểm theo mô hình ICD

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2005

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Ngày4/5/2005, Bộ Tài chính có công văn số 5349/TC /TCHQ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh HảiDương đồng ý cho phép thực hiện thí điểm qui trình thủ tục hải quan áp dụng choICD đối với các lô hàng nhập khẩu của các doanh nghiệp thuộc tỉnh Hải Dương cóvận tải đơn ghi địa điểm giao nhận hàng tại Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoàicửa khẩu tại tỉnh Hải Dương. Để triển khai thực hiện công văn này, Tổng cục Hảiquan hướng dẫn thực hiện như sau:

-Khi làm thủ tục chuyển cửa khẩu cho các lô hàng nhập khẩu thực hiện thí điểmtheo qui trình thủ tục hải quan áp dụng cho ICD, yêu cầu Cục Hải quan TP. HảiPhòng và Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện đúng qui định tại điểm 1, mụcIII bản qui định ban hành kèm theo Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003của Bộ Tài chính đối với các lô hàng nhập khẩu của các doanh nghiệp thuộc tỉnhHải Dương có vận tải đơn ghi địa điểm giao nhận hàng tại Địa điểm làm thủ tụchải quan ngoài cửa khẩu tại tỉnh Hải Dương (ICD Hải Dương).

-Cục Hải quan TP.Hải Phòng và Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phải có trách nhiệmchỉ đạo đơn vị Hải quan trực thực (Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu và Chi cụcHải quan cửa khẩu nhập) kiểm tra, kiểm soát, giám sát, quản lý chặt chẽ hoạtđộng này. Trong quá trình làm thủ tục chuyển cửa khẩu, Chi cục Hải quan ngoàicửa khẩu và chi cục Hải quan cửa khẩu nhập phải phối hợp kiểm tra để xác địnhrõ lô hàng nhập khẩu là của doanh nghiệp thuộc tỉnh Hải Dương. Nếu doanh nghiệpkhông thuộc tỉnh Hải Dương thì không được thực hiện thí điểm theo mô hình ICD.

Tổngcục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Cục Hải quan Quảng Ninhbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- TT Trương Chí Trung (để b/c)
- LĐTC,
- Lưu VT(2), GSQL(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An