BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1969 TCT/AC
V/v xử lý vi phạm Chế độ QLAC thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 5174 CT-TTr-Đ5 ngày 08//5/2003 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý đối với hành vi huỷ hoá đơn không đúng quy định, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1.10, mục IV, phần B Thông tư số 120/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2000/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn. Những trường hợp hoá đơn đã xé rời khỏi quyển, sau đó phát hiện sai phải huỷ bỏ thì tổ chức, cá nhân phải lập biên bản có xác nhận giữa bên bán hàng và bên mua hàng.

Hành vi hủy bỏ hoá đơn không có biên bản xác nhận giữa hai bên bán hàng và mua hàng là hành vi “Huỷ bỏ chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính không đúng thủ tục quy định” và sẽ bị xử phạt theo quy định tại tiết c, điểm 3, Điều 12 Nghị định số 49/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế