BỘ XÂY DỰNG

------------------------

Số: 197/BXD-KTXD

V/v: điều chỉnh giá trong trường hợp kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng do chậm bàn giao mặt bằng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2011

Kính gửi:

BQL dự án cải tạo – mở rộng Nhà máy PĐHB – Công ty TNHH một thành viên phân đạm và hóa chất Hà Bắc

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 294/QLDA-KTKH ngày 12/10/2011 của BQL dự án cải tạo – mở rộng Nhà máy PĐHB – Công ty TNHH một thành viên phân đạm và hóa chất Hà Bắc đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng do chậm bàn giao mặt bằng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, thì tiến độ thực hiện hợp đồng được điều chỉnh trong trường hợp chậm bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng mà không do lỗi của bên nhận thầu gây ra. Khi đó, chủ đầu tư phải bồi thường những thiệt hại (nếu có) cho nhà thầu như thiệt hại do trượt giá nguyên vật liệu, chế độ chính sách thay đổi, ... Như vậy, đối với trường hợp Ban quản lý dự án cải tạo – mở rộng Nhà máy phân đạm Hà Bắc nêu tại văn bản số 294/QLDA-KTKH này, thì nhà thầu được bù đắp những chi phí phát sinh trực tiếp từ việc chậm bàn giao mặt bằng thi công của chủ đầu tư gây ra như: chi phí trượt giá nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công và những chi phí khác có liên quan; việc xác định các chi phí này, các bên phải căn cứ vào hợp đồng để xác định cho phù hợp.

BQL dự án cải tạo – mở rộng Nhà máy PĐHB – Công ty TNHH một thành viên phân đạm và hóa chất Hà Bắc căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

PHÓ VỤ TRƯỞNG

(đã ký)

Đỗ Thái Lưu