CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 197/CP-ĐMDN
V/v chuyển Công ty Cao su - Cà phê Thanh Hoá về Tổng Công ty Cao su Việt Nam

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Tổng Công ty Cao su Việt Nam,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá.

 

Xét đề nghị của Tổng Công ty Cao su Việt Nam (công văn số 2520/TT-TCQL ngày 04 tháng 12 năm 2003), Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá (công văn số 4695/UB-DMDN ngày 03 tháng 12 năm 2003); ý kiến các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư về việc chuyển Công ty Cao su - Cà phê Thanh Hoá về Tổng Công ty Cao su Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển Công ty Cao su - Cà phê Thanh Hoá trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về làm doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Cao su Việt Nam.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định việc chuyển, giao này theo quy định hiện hành.

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cao su Việt Nam tiếp tục chỉ đạo Công ty Cao su - Cà phê Thanh Hoá tiến hành cổ phần hoá vào năm 2005.

Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cao su Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện những nội dung liên quan.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng