TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 197/GSQL-GQ2
V/v định mức hàng gia công

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH TAV.
(Đ/c: Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Ngày06/3/2013, Công ty TNHH TAV có công văn số 06032013/TAV-XNK về việc định mứchàng gia công; về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến nhưsau:

1.Về điều chỉnh định mức bình quân tại thời điểm thanh khoản hợp đồng gia công:Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 tại khoản 5, Điều 9 quy định việcthông báo định mức bình quân đã tính lại chậm nhất 15 ngày sau khi xuất khẩuhết lượng hàng của mã hàng có định mức bình quân. Trường hợp Công ty không thểbiết trước lô hàng nào sẽ là lô hàng xuất khẩu cuối cùng của mã hàng có địnhmức bình quân thì công ty thực hiện việc thông báo định mức bình quân tính lạitheo từng phụ lục hợp đồng.

2.Về việc bổ sung thêm mã phụ cho những mã hàng thay đổi định mức thực tế: Việcbổ sung thêm mã phụ do cơ quan hải quan và công ty thống nhất trên bảng điềuchỉnh định mức và trên tờ khai xuất khẩu vì vậy công ty sẽ không gặp khó khăntrong việc thanh khoản. Đối với trường hợp hàng xuất khẩu phải kiểm tra thực tếthì công ty xuất trình thêm bản định mức mã hàng điều chỉnh có xác nhận của cơquan hải quan.

3.Về việc quy định tỉ lệ hao hụt về phế liệu, phế phẩm: điểm d, khoản 4, Điều101, Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 quy định: “Giám đốc doanh nghiệpnhận gia công chịu trách nhiệm về định mức sử dụng, định mức tiêu hao và tỷ lệhao hụt (dưới đây được gọi là định mức tiêu hao) đối với hàng hóa nhập khẩutheo hợp đồng gia công sử dụng vào đúng mục đích gia công. Trường hợp vi phạmsẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật”. Vì vậy, công ty căn cứ đúng vào tìnhhình thực tế sản xuất tại doanh nghiệp để thực hiện việc thông báo định mức, tỷlệ hao hụt. Cơ quan hải quan sẽ căn cứ trên cơ sở thông báo của doanh nghiệp vàtình hình chấp hành pháp luật hải quan để quyết định việc kiểm tra thông báođịnh mức của doanh nghiệp.

4.Về việc biên vải được tính vào định mức sử dụng hay tỷ lệ hao hụt: phần biênvải không nằm trong bản giác nên không tính vào định mức sử dụng mà tính vào tỷlệ hao hụt.

CụcGiám sát quản lý về Hải quan trả lời để Quý Công ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GQ2 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha