BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 197/LĐTBXH-BHXH
V/v thực hiện Thông tư số 06/2003/BLĐTBXH-TT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trả lời công văn số 689 BHXH/CĐCS ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện điều chỉnh lương theo quy định tại Thông tư số 06/2003/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 2 năm 2003 đối với người đang hưởng lương hưu sống cô đơn, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn rõ thêm như sau:

Những người đang hưởng lương hưu sống cô đơn theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 812/TTg ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ vẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu theo 3 nhóm quy định tại các khoản a, b, c điểm 1 Mục II Thông tư số 06/2003/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 2 năm 2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Nếu sau khi điều chỉnh mà mức lương hưu thấp hơn 435.000 đồng/tháng thì được trợ cấp thêm để mức lương hưu bằng 435.000 đồng/tháng.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện theo đúng qui định./.

KT/BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Lê Bạch Hồng