BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 197/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 7250/CT-TT &HT ngày 19/10/2007của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượngdự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế thu nhập từ chuyển quyền sửdụng đất, chuyển quyền thuê đất:

Chủ đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư trong khu côngnghiệp phải nộp thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất,chuyển quyền thuê đất theo hướng dẫn tại phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTCngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính. Điểm 1.2a mục IV phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn doanh thu để tínhthu nhập chịu thuế như sau: ''Đối với trường hợp ,chuyển quyền sử dụng đất,chuyển quyền thuê đất cùng với kết cấu hạ tầng trên đất là toàn bộ số tiền thuđược, kể cả số tiền chuyển quyền sở hữu kết cấu hạ tầng và cho thuê kết cấu hạtầng trên đất''.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Chủ đầu tư chuyển nhượng dựán đầu tư trong khu công nghiệp phải nộp thuế thu nhập từ hoạt động chuyển quyềnsử dụng đất, chuyển quyền thuê đất. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế làtoàn bộ số tiền thu được kể cả số tiền chuyển quyền sở hữu kết cấu hạ tầng. Chiphí chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất được xác định theo hướng dẫntại điểm 2 mục IV phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tàichính.

2. Thuế GTGT:điểm 3.15 mục II phần BThông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: ''Nhà,cơ sở hạ tầng do các cơ sở được nhà nước, giao đất, cho thuê đất để đầu tư, xâydựng nhà, cơ sở hạ tầng để bán hoặc chuyển nhượng'' áp dụng thuế suất thuế GTGT10%. Căn cứ hướng dẫn trên, Chủ đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư trong khucông nghiệp phải nộp thuế GTGT 10% đối với hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tầng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Dương đượcbiết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương