TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 197/TXNK-QLN
V/v Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH tin học viễn thông Song Việt.
(Số 2 – Ngõ 32 Đường Bưởi – P. Ngọc Khánh – Q. Ba Đình – Hà Nội)

Trả lời công văn số 68CV/KH-TC ngày15/02/2012 của Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH tin học viễn thông Song Việt vềviệc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

1. Căn cứ kết quả tra cứu số liệutrên hệ thống KT559 ngày 27/02/2012 tại Tổng cục Hải quan thì tính đến thờiđiểm 09h10 phút ngày 27/02/2012, Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH tin học viễnthông Song Việt, MST: 0304265047-002 không còn nợ thuế và các khoản phải nộpNSNN liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phốtrong thời gian 15 ngày (kể từ ngày phát hành văn bản này) trên cơ sở chứng từ,sổ sách kế toán thuế xuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế chi nhánh của Côngty. Trường hợp xác định chi nhánh Công ty còn nợ thuế bao gồm cả số liệu trênhệ thống KT559 và các trường hợp không phản ánh trên hệ thống này liên quan đếnhoạt động xuất nhập khẩu thì kịp thời báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan để xácnhận lại tình trạng nợ thuế của chi nhánh Công ty; Quá thời hạn nêu trên nếuCục Hải quan tỉnh, thành phố không thông báo về Tổng cục thì phải chịu tráchnhiệm về các khoản nợ của chi nhánh Công ty tại đơn vị mình.

3. Kể từ ngày phát hành văn bảnnày, nếu chi nhánh Công ty đến đăng ký làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Cục Hảiquan tỉnh, thành phố thì yêu cầu chi nhánh Công ty phải nộp đủ thuế và cáckhoản nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu trước khi giải phónghàng.

4. Xác nhận này có giá trị sau 30ngày kể từ ngày ký văn bản này với điều kiện chi nhánh Công ty có bản cam kếtkhông có các khoản nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt độngXNK tính đến ngày ký văn bản này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các camkết này.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quanthông báo để Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH tin học viễn thông Song Việt vàCục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn