ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------------
V/v: Đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:
- Các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố; Quỹ phát triển đất Thành phố;
- Các Quận, Huyện ủy: Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông, Từ Liêm, Ba Đình, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Hoài Đức, Long Biên, Gia Lâm, Thanh Trì;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện: Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông, Từ Liêm, Ba Đình, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Hoài Đức, Long Biên, Gia Lâm, Thanh Trì.

Sau khi xem xét ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 9898/BC-SXD-TTr (P3) ngày 20/12/2011 báo cáo kết quả hội nghị kiểm điểm tiến độ công tác xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng (siêu mỏng, siêu méo) trên địa bàn Thành phố, và các kiến nghị, đề xuất kèm theo (có bản sao đính kèm), đồng chí Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, có ý kiến như sau:
1. Về hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Ngày 01/11/2011, Ủy ban nhân dân Thành phố có Thông báo số 315/TB-UBND kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác xử lý “nhà siêu mỏng, siêu méo”, trong đó, giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn cụ thể việc áp dụng Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 và các quy định khác có liên quan trong vấn đề thu hồi đất để xử lý “nhà siêu mỏng, siêu méo”, gửi UBND các quận, huyện để thực hiện.
Để đảm bảo sự thống nhất trong cách hiểu, cách vận dụng, xử lý các trường hợp “nhà siêu mỏng, siêu méo” trên thực tế, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức việc tổng hợp, chủ động hướng dẫn, giải đáp một số nội dung cụ thể của Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND để Ủy ban nhân dân các quận, huyện thống nhất vận dụng triển khai (hoàn thành trong tháng 1 năm 2012).
2. Về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong triển khai công tác xử lý “nhà siêu mỏng, siêu méo”
Đề nghị các Quận, Huyện ủy quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị địa phương cùng với Ủy ban nhân dân các quận, huyện và nhân dân phối hợp triển khai công tác xử lý “nhà siêu mỏng, siêu méo” một cách quyết liệt, thường xuyên, đồng bộ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội tại Thông báo số 44/TB-TU ngày 16/3/2011.
3. Về tiến độ triển khai
Yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện: chủ động liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn việc vận dụng Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND phù hợp với thực tế; khẩn trương thực hiện tiến độ đã cam kết; thường xuyên báo cáo, đề xuất cách thức tổ chức thực hiện, xin ý kiến chỉ đạo của các Quận, Huyện ủy; định kỳ báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện theo yêu cầu và hướng dẫn của Sở Xây dựng, đảm bảo thời gian, tính chính xác và chất lượng.

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất ? Hướng dẫn chính sách đền bù khi bị thu hồi đất đai ?

Các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố; Quỹ phát triển đất Thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai các phần công việc có liên quan, đảm bảo đúng quy định, khả thi, hiệu quả.
Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp, đôn đốc chung. Trường hợp có những vấn đề vượt quá thẩm quyền, Sở Xây dựng tổ chức nghiên cứu, đề xuất biện pháp giải quyết, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy; để báo cáo
- Thường trực HĐND TP; để báo cáo
- Chủ tịch UBND TP; để báo cáo
- PCT Nguyễn Văn Khôi;
- CVP, PVP Nguyễn Văn Thịnh, TH, XD, GT;
- Lưu: VT, XDv(2b)
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

>> Xem thêm:  Quy định về hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ? Thẩm quyền thu hồi đất